Investeringar

Forskare inom materialvetenskap vid Uppsala universitet inbjuds återkommande att föreslå nya investeringar till Myfab Uppsala. Detta möjliggörs av “materialfonden” (Knut och Alice Wallenbergs och Uppsala universitets fond för materialvetenskaplig forskning), genom att en del av avkastningen används för detta syfte.

Inga Nya Förslag

Med viss osäkerhet om fortsatt finansiering och kostnadsnivå, har styrelsen för Myfab Uppsala beslutat att göra ett uppehåll i den årliga inhämtningen av investeringsförslag. Baserat på ett positivt gensvar från tidigare år är avsikten att processen ska återupptas så snart de ekonomiska förutsättningarna medger detta.

Status för Beviljade Investeringar

Baserat på tidigare förslag och beslut pågår nu upphandling av de utrustningar som anges i nedanstående lista (status uppdateras kontinuerligt på denna plats).

Beviljad investering

Medverkande

Status
2020-04-24

Uppgradering av sputtersystem (PT01 + PT18)

---

Klart

Transferkammare (vakuum) för XPS/ESCA

Strukturkemi
MKM Fysik

Upphandling pågår

Programvara för segmentering, visualisering av 3D-avbildningar från CT, TEM-tomografi och synkrotron

Tillämpad Mekanik
Tillämpad Materialvet.

Klart

Instrument för fotoluminescens / elektroluminescens quantum yield

FTE
Fysikalisk Kemi

Installerad

FIB (focused ion beam)

Oorganisk Kemi
Tillämpad Materialvet.
FTE

Installerad

Bordssputter

---

Klart

Digitalt optiskt mikroskop

Oorganisk Kemi
Mikrosystemteknik
Tillämpad Materialvet.

Upphandling pågår

Provhållare TEM med in-situ värmning / pålagd spänning

Oorganisk Kemi
FTE
Tillämpad Materialvet.

Klart

Uppgradering av etssystem (PE01: Si + metall)

---

Klart

Uppgradering av ellipsometer (extern hållare)

---

Klart

Allmännt om Förutsättningar och Process

Myfab Uppsala är en gemensam och öppen forskningsinfrastruktur för materialvetenskap vid Ångströmlaboratoriet och den utgör också en del av den nationella infrastrukturen Myfab. Förslag till nya investeringar ska vara i överensstämmelse med detta förhållande, vilket innebär att utrustning avsedd för (begränsad till) specifika projekt eler forskningsområden normalt inte kommer ifråga. Utrustning av intresse för ett begränsat antal forskargrupper bör delfinansieras, till åtminstone 25 %, av inblandade intressenter. Utöver helt ny utrustning, är det möjligt att föreslå utbyten, tillbehör och uppgraderingar av befintlig infrastruktur. Flera förslag kan lämnas in eller stödjas av samma person.

Förslagsprocessen följer nedanstående schema (tider indikativa):

  1. Inlämning av förslag – öppet för alla. (deadline slutet av oktober)
  2. Presentation av inlämnade förslag. (mitten av november)
  3. Inlämning av stödanmälan – avd-förest / pgm-ansv (deadline slutet av december)
  4. Uppföljande förhandlingar. (januari)
  5. Slutgiltigt investeringsbeslut. (början av februari)
  6. Tecknande av överenskommelser. (februari)
  7. Presentation av beviljade investeringar och start av upphandling. (början av mars)

För ytterligare information, kontakta stefan.nygren@angstrom.uu.se / 471 3100.

Senast uppdaterad: 2023-06-26