Examensarbeten

Lediga Examensarbeten


Förnybart Mikro-Grid

Vi söker 1 alternativt 2 examensarbeten inom
Mikro-Grid för förnybart off-Grid system

Bakgrund

Vid avdelningen arbetar vi med olika koncept för förnybar elgenerering. Vid dessa
används elektriska maskiner och kraftelektronik. Vi vill öppna upp för 1 eller 2
examensarbeten (30Hp) alternativt 2 examensarbeten (15Hp) inom gruppen som vill
arbeta med utveckling av konkret mikro-grid (”mikronät”) system för förnybar energi,
med lokal lagring, förnybara källor och lokal konsumtion.

Examensarbetet utförs i 4 delar där syftet är att:

 • Utvärdera olika typer system med avseende på BMS (battery management system) och laststyrning. Välja system
 • Utveckla elsystem för styrning av laddning från källor och last
 • Välja lämplig solcells-system
 • Konstruera ett mikro-grid med de förnybara källorna, valda system för tillgänglig lagring och aktuell last

Målet med projektet är att få ett litet men komplett mikro-grid system funktionsdugligt
så att det kan användas i vidare examensarbeten och forskning. Detta innebär att
projektet bli mycket tillämpat.

Din profil
Vi söker personer som är drivna och intresserade av praktiskt arbete i Lab med sikte
på att kunna installera en prototyp i fält vid projektets slut. Gärna erfarenhet från att
konstruera eller installera konkreta system med inriktning mot elkraft och viss
programmerings intresse.

Lämplig bakgrund: F, E, ES, STS eller EI

Vi kan erbjuda en stimulerande arbetsmiljö i en kreativ grupp. Medverkan i projekt
som leder hela vägen till installation. Du kommer att arbeta nära handledarna och
övriga i projekten som mynnar ut i konkreta testinstallationer.

Kontakta Hans.Bernhoff@angstrom.uu.se för mer info eller sök direkt genom att
skicka in CV + betygs-utdrag


Vertikalaxlade vindkraftverk på flytande plattformar

Kvalifikationer
Civilingenjörsstudent inom Energisystem, Teknisk fysik eller motsvarande med minst tre års avklarade studier. Du har vissa färdigheter i SolidWorks eller motsvarande programvara, t.ex. Autodesk Inventor. Det är även önskvärt med erfarenhet av strukturmekaniska FEM-beräkningar; spännings- och egenfrekvensanalys. Exjobbet lämpligt för EN eller TVÅ studenter som gör det tillsmmans.

Bakgrund
Flytande vindkraftverk har varit i drift sedan 2009 och ser nu en stark utveckling både i Europa och i Japan. Världens första park kommer att byggas med 5 flytande verk och baseras på Norska HyWinds fundament som är av typen Spar. Leverantör av 6 MW-verk till projektet blir Siemens och driftsättning utanför Skottland är planerad till 2017 för vilket Statoil avsatt 2 mdr NOK. Vid Avdelningen för elektricitetslära har omfattande forskning kring Vertikalaxlade vindkraftverk gjorts. Avknoppningsföretaget Vertical Wind AB har levererat ett direktdrivet 200 kW-verk som finns utanför Falkenberg. Vertikalaxlade verk förväntas ha goda förutsättningar för placering på flytande fundament. Antalet rörliga delar är minimerat vilket minskar behovet av underhåll och service. Generatorn som är placerad i tornets bas ger låg tyngdpunkt och därmed minskade tröghetslaster vid rörelser orsakade av vågor. Fundament med flera vindkraftverk är ett parallellt utvecklingsspår. Bland fördelarna ses potentiellt minskade installationskostnader då montering och driftsättning av flera verk kan göras vid kaj innan bogsering till site. Vidare kan flera verk dela såväl förankringssystem som exportkabel och transmissionsställverk samtidigt som erforderlig havsyta krymper tack vare att verken står tätt på ett gemensamt fundament.

Förslag på upplägg
Arbetet inleds med litteraturstudie och undersökning av möjliga koncept för flytande vertikalaxlade vindkraftverk i samarbete med startupföretag inom branschen. Studien ska sedan fokusera på övergripande strukturmekaniska simuleringar av en plattform i relation till förekommande vågperioder och vindar och vilka laster dessa ger upphov till i normal drift samt i extremväder.

Resultaten ska utvärderas utifrån energigenerering, dimensionerande lastfall, materialåtgång och möjligen med inslag av kostnadsmodeller.

Studien genomförs i samarbete med avknoppningsföretaget Vertical Wind och dess samarbetspartners. Det kan även finnas möjlighet att tidvis verka hos partner någon dag i veckan för att stärka näringslivskopplingen.

Tidplan: Projektet pågår under VT 2016.

Handledning och mer information:
Hans Bernhoff, hans.bernhoff@angstrom.uu.se


På Elektricitetslära har vi kontinuerligt examensarbeten, både 10 och 20 poäng, för ingenjörer i första hand. Lämplig utbildning är E, F, Y, ES, D, Q, Z, T, M, eller motsvarande. De olika ämnesområdena och deras kontaktpersoner är:

Vattenkraft – Urban Lundin
Vindkraft – Hans Bernhoff
Vågkraft – Rafael Waters
Strömkraft – Karin Thomas
Diamantelektronik – Jan Isberg
Energilager – Hans Bernhoff
Ekologi – Jan Sundberg
Geotermisk energi Urban Lundin och Mats Leijon

Kontakta personerna ovan för en diskussion om aktuella examensarbeten. Förbered dig genom att fundera igenom vad du helst vill göra, till exempel teoretiska beräkningar, experiment, simuleringar eller ritningar, samt när du har tänkt genomföra ditt examensarbete. Vår framförhållning är i allmänhet ungefär ett halvår så det är bra att vara ute i god tid. Har du egna idéer är vi öppna för förslag och diskussion.

Examensarbetena innehåller alla eller delar av följande moment:

 • Litteraturstudie inom relevant område
 • Utformning av modell (för konstruktion eller simulering)
 • Simulering av modeller
 • Utvärdering av simuleringar
 • Byggnation av experimentuppställning
 • Experiment
 • Utvärdering av experiment
 • Slutsatser och iakttagelser
 • Rapport

En beskrivning av ämnesområdena finner du under fliken ”Forskningsprojekt” och under ”Publikationer” kan du se titlar på redan genomförda examensarbeten. Ett examensarbete ska innehålla följande moment: litteraturstudie, experiment eller annat utförande, sammanställning av resultat, rapportskrivning och att komma fram till en slutsats. Materialet ska dokumenteras i en rapport samt rapporteras muntligt i en presentation.
Ett par typexempel följer här (dessa är inga konkreta exjobb, men kan hjälpa dig att hitta rätt). Större projekt kan delas upp på flera examensarbeten.

Typexempel 1:

Ett designprojekt som syftar till att optimera en generatordesign med avseende på elektriska, mekaniska och termiska parametrar. I examensarbetet ingår litteraturstudier, CAD-ritning samt generatorsimuleringar. Designen ska innehålla såväl en generatordesign som en mekanisk design för generatorns montage eller inneslutning. Här söker vi en praktisk student, gärna med vana av ritningar.

Typexempel 2:

Beräkning av strömningar i vatten kring turbinblad och andra strukturer. Då många av avdelningens projekt avser energiutvinning ur vatten i rörelse kommer det bli aktuellt med beräkningar och simuleringar av hydrodynamisk karaktär. Arbetet innehåller då en instuderingsdel samt beräkningar och simuleringar i Matlab eller liknande. En matematikintresserad student sökes.

Typexempel 3:

Programmering av motor för styrning av en prototypgenerator. Inom de olika projekten byggs prototyper (jfr. typexempel 1) och för att dessa ska kunna styras krävs en motor med en styrenhet. Examensarbetet omfattar problemformulering, lösning och implementering. Datainsamling sker troligen med samma styrenhet (dator) som styrningen för att möjliggöra återkoppling av signaler. Viss reglerteknik är bra och uppgiften delas troligen på två examensarbeten.

Typexempel 4:

Alla typer av förnybar elektricitetsgenerering måste vara ekologisk. Därför kan det även tänkas vara möjligt för en miljöintresserad student att ha en sådan aspekt på sitt examensarbete, till exempel genom att granska påväxt och hur den kan inverka på turbiner och generatorer.

Ämnesområden, exempel:

Teknik\Elektroteknik
Teknik\Teknisk fysik
Teknik\Väg- och vattenbyggnad
Teknik\Energisystem

Uppdragsgivare:

Uppsala Universitet
Institutionen för Teknikvetenskaper
Avd. Elektricitetslära
Box 534
751 21 UPPSALA


Fler exjobb för civil- och högskoleingenjörsutbildningarna vid
Uppsala Universitet

Senast uppdaterad: 2023-06-26