Våra forskningsområden

Vid avdelningen för elektricitetslära studerar vi många olika aspekter av elektricitet: hur man kan omvandla förnybara energikällor som vind, vågor och strömmande vatten till användbar elektricitet, eldistribution och system för energilagring, diamantelektronik och plasmateknologi, blixturladdningar och hur de påverkar människor och olika kommunikationssystem. Förutom de vetenskapliga och experimentella resurserna, så har avdelningen ett nära samarbete med industrin och med andra forskargrupper runt hela världen.

Vågkraft

Havsvågor utgör en hittills outnyttjad förnybar energikälla, som har stor potential att bidra till världens elektricitetsproduktion med minimal miljöpåverkan. Vi har utvecklat och sjösatt fullskaliga vågkraftverk sedan 2002 och utgör en av världens största forskargrupper inom området.

Vindkraft

Ett ökat globalt elbehov tillsammans med oron för sinande icke-förnybara energikällor har fått samhället att rikta intresset mot alternativa energikällor. Att producera el från vindens energi ger inga utsläpp och förbrukar inget bränsle. Vår forskning fokuserar på vertikalaxlade vindkraftverk.

Marin strömkraft

I våra älvar, sund och hav finns strömmande vatten som utgör en förnybar energikälla med god potential. Vid Uppsala universitet forskas främst på generatorerna för vertikala strömkraftaggregat. Målet är att strömkraftverken ska generera elektricitet med hög verkningsgrad vid långsamma vattenrörelser.

Vattenkraft

Vattenkraft är en förnybar energikälla som vi har gott om i Sverige, men majoriteten av Sveriges vattenkraftsgeneratorer är maskiner som är 30-60 år gamla och som inte har designats för en avreglerad elmarknad med stor andel förnybara energikällor. Forskningen vid Uppsala universitet inriktar sig på att förstå och utveckla dessa generatorer.

Diamantelektronik

Diamant är ett halvledarämne med unika egenskaper, som högt sönderfallsfält och hög mättnadshastighet. Genom att utnyttja dessa egenskaper skulle man kunna ge vissa elektriska apparater, som dioder och vissa transistorer, oslagbar prestanda.

Plasma

Plasmavetenskap handlar om tillämpningar av gasurladdningsplasma för processer och apparater inom allt från ytplasmabehandling till lösning av miljöföroreningsproblem. Inom teoretisk plasmafysik studerar vi även plasmavetenskap med tillämpning mot fusionsenergi och materialvetenskap.

Åskforskning

Många tiotusentals blixtar slår ner i Sverige varje år. Avdelningens forskargrupp inom åskforskning har som mål att förstå blixtens mekanism och samla in så mycket information som möjligt om blixtens påverkan på människor, på elektriska installationer och på jordens atmosfär.

Elektrisk energilagring

För att ett elnät med en stor andel förnybara energikällor ska vara stabilt krävs system för reglerteknik och energilagring. Moderna svänghjul är en energilagringsmetod som har tillämpning i exempelvis elbilar eller som frekvensreglerare i elnätet.

Robotautomation

Automatisering av olika industriella processer har stor betydelse för precision, kostnadseffektivisering och konkurrenskraft. Speciellt fordonsindustrin har varit framstående i att utnyttja robotar, men användningen av robotar ökar även inom andra områden och potentialen för fortsatta effektiviseringar är alltjämt hög. I vår forskning fokuserar vi på användandet av industrirobotar inom storskalig tillverkning av medelstora till stora elektriska maskiner.

Rent vatten

Vattenbrist är ett stort globalt problem som påverkar miljontals människor. Vi undersöker möjligheten att driva en avsaltningsprocess med förnybara energikällor, såsom vågkraft, för att producera färskvatten.

Elektriska Framdrivningssystem

Elektriskt framdrivna fordon som bilar, tåg, båtar samt flygplan ökar i populäritet. Vår forskning fokuserar på kraftelektronik och växleriktare, men även kontrollstartegier för elektriska drivlinor. Dessutom så behandlar vi ämnen som laddinfrastruktur och kinetisk energilagring som effektbuffer.

Ocean Energy Scale-up Alliance (OESA)

Ocean Energy Scale-up Alliance (OESA) är ett accelerationsprojekt som syftar till att utveckla och distribuera storskaliga marina energipiloter. Det transnationella partnerskapet under ledning av det nederländska marina energicentret kombinerar expertis från 6 europeiska länder runt Nordsjön.

Data and model driven computational energy solutions

Our research provides solutions by the development, implementation, testing, and application of algorithms and software used to solve large-scale scientific and engineering problems of energy industry from power plants, power systems, atmospheres, oceans, vehicles to others. We extensively employ data assimilation and data driven methods to achieve better solutions. The aim is to provide for innovative products in energy industry. We are primarily interested in developing knowledge and tools for energy industry and applying those tools for the solution of problems in a variety of applications.

Senast uppdaterad: 2023-06-26