Marin strömkraft

I våra älvar, sund och hav finns strömmande vatten som utgör en förnybar energikälla med god potential. Vid Uppsala universitet forskas främst på generatorerna för dessa strömkraftaggregat. Målet är att strömkraftverken ska generera elektricitet med hög verkningsgrad vid långsamma vattenrörelser.

I mars 2007 färdigställdes en första prototypgenerator på Ångströmlaboratoriet. 2013 sjösattes den första experimentanläggningen vid Söderfors i Dalälven. Nästa steg i forskningen är att ansluta strömkraftverken till elnätet samt att utveckla och skala upp tekniken så att den lämpar sig för tidvattenapplikationer.

Aktuell forskning

Aktuell forskning

Vi sjösatte det första strömkraftverket i Dalälven utanför Söderfors 2013. Syftet med Söderforsprojektet är att driva en mindre experimentstation för marin strömkraft under realistiska förhållanden.

  • Studier av potentialen/resursen - framtagning av modeller för att med korta mätserier kunna beräkna strömhastigheter, vilka sedan kan användas för uppskattningar av maxbelastningar samt energiprognoser.
  • Systemsimuleringar - beräkningsmodeller av de totala systemen för elproduktion ur strömmande vatten, från en beskrivning av det strömmande vattnet via omvandling till el genom turbin, generator och elsystem fram till elnätet.
  • Fluiddynamiska simuleringar av flödesstyrning samt skydd för turbiner.
  • Långsamtgående permanent magnetiserade generatorer – utveckling av generatorn.
  • Experimentell validering av generator och kontroll och styrsystem – Genom experimentanläggningen i Söderfors kan generatortekniken och kontroll och styrsystem utvärderas och utvecklas i verklig miljö.

Forskning om interaktioner mellan fiskar och turbiner

Under 2015 gjordes initiala studier, genom provfiske, för att undersöka artsammansättningen av fisk i vattnen kring turbinen. Under 2017 påbörjades experimentella studier. Mindre lax och ring (smolt) sattes ut i vattnet kring turbinen för att undersöka deras beteenden runt en roterande och stilla (kontroll) turbin. Försöken kommer att fortgå under 2018. Fiskars beteenden och reaktioner inför turbinen studeras genom inspelningar med hjälp av ekolod (sonarer). Under 2018 kommer experimentella försök att utföras i Sveriges Lantbruksuniversitets (SLU) försöksanläggning i Älvkarleby. I SLU’s anläggning finns strömvattensakvarium där små laxar och öringars (smolt) beteenden kring olika modelltyper av turbiner ska studeras och där dessutom turbiners rotation och vattnets hastighet kan varieras, under både dag och nattförhållanden, för att hitta operativa strömkraftsutvinning och teknik med minst negativ effekt.

Senast uppdaterad: 2023-06-26