Teoretisk plasmafysik

Fusionsområdet har utvecklat många tekniker för att preparera plasma. Ett projekt har initierats för att tillämpa sådana tekniker mot materialvetenskap, särskilt när det gäller syntetisering av metastabila tillstånd från plasma. Mer sofistikerade plasmakällor, med god inneslutning, robusta metoder för plasmauppbyggnad, plasmaupphettning och extraktion av partiklar mot substrat ger förutsättningar att skapa nya material, som enkristallin diamant med hög renhet eller kubisk bohrnitrid.

Spegelmaskiner är ett av huvudalternativen för att innesluta ett fuionsplasma i ett magnetfält. En fördel med spegelmaskiner är att de har möjlighet att levera energi kontinuerligt från fusionreaktioner mellan joner som infångats i magnetfällan. De magnetiska spegelfält som utvecklats hittills har visat förhållandevis god plasmainneslutning, med uppnådda jontemperaturer som krävs för en fusionsreaktor. Elektrontemperaturen är dock för låg, och läckaget av partiklar genom ändarna av magnetspeglarna är för stor. För att åtgärda de grundläggande problemen för en spegelmaskin har en ny typ av magnetiskt spegelfält föreslagits av gruppen. De raka icke-parallella magnetfältslinjerna i en "straight field line mirror" ger många enkla och fördelaktiga egenskaper för en reaktor.

För mer information om teoretisk plasmafysik, vänligen kontakta Olof Ågren.

Senast uppdaterad: 2023-06-26