Tillämpad plasmavetenskap

Den tillämpad plasmaforskning är fokuserad till nya koncept av plasmakällor och nya plasmareaktiva system och processer. Icke-konventionella plasmakällor med hög densitet har utvecklas av gruppen. De är baserade på hålkatoder, mikrovågseffekt och hybridplasma. Mekanismer för plasmareaktiva system och deras egenskaper studeras och utvärderas i olika applikationer. Forskningen omfattar både lågtrycksplasmasystem och plasmareaktiva tekniker baserade på (kall) icke-jämviktsplasma vid atmosfärstrycket. Kall atmosfärsplasma har potential för nya tillämpningar inom många områden, från nano- och biosystem till material- och förbränningsteknik, plasmakemisk syntes och bränslereformering.

Plasma kan bland annat användas till ytbehandling, strukturmodifiering, rening och syntes av nya material. Plasmaaktiverade partiklar kondenserar och reagerar på substratytor och bildar funktionella ytbeläggningar, dekorativa filmer, permeationsbarriärer och skyddsbeläggningar. Nya processer utvärderas inom nya högdensitets plasma PVD-system.

Forskningprogrammet syftar till konvertering och destruering av farliga gaser och andra förorenande och kontaminerande medel. Programmet omfattar plasmavetenskap, plasmakemi samt plasmakemisk kinetik. Processerna inom gasbehandlingar utvecklas för viktiga miljötillämpningar kopplade till energiproduktion, bil- och flygindustrin, till metallurgi, tryckeri och färgindustri. Målet är att bidra till en effektiv kontroll av föroreningar.

För mer information om Plasmagruppen och tillämpad plasmavetenskap, vänligen kontakta Hana Baránková.

Senast uppdaterad: 2023-06-26