Forskningssamverkan

Vi är väldigt intresserade av att samverka med externa aktörer för att bidra till största möjliga samhällsnytta. Ni kan ge oss nya perspektiv och frågeställningar och vi kan ta fram viktiga kunskaper som understödjer era innovationer och verksamheter - en vinn- vinn-situation helt enkelt!

Genom ett samarbete med oss ​​får du tillgång till teoretisk kunskap, skarpt ingenjörstänkande, innovativa lösningar och faciliteter som passar dina behov. Våra forskare är också både skickliga projektledare och bra partners. Nedan kan du läsa om olika samverkansmöjligheter och kontaktvägar.

Hoppas att vi får nöjet att samverka! 

Samverkansmöjligheter

Två samarbetsformer för forskningsprojekt

Inom forskningen finns det två möjliga samarbetsformer, uppdragsforskning och samverkansforskning. Hur dessa former skiljer sig åt kan du läsa mer om här:
Uppdragsforskning och samverkansforskning

Personutbyte

Adjungerade professorer: En möjlighet till ömsesidigt kunskapsutbyte mellan universitetet och det omgivande samhället genom att universitetet anställer kvalificerade personer som har sin huvudsakliga yrkesverksamhet utanför universitetet på deltid. Dessa tjänster är personliga och utlyses inte. Medel för adjungerade professorer och annan strategisk mobilitet finns ibland att söka på bland annat SSF (Stiftelsen för Strategisk Forskning) och Vinnova. 

Adjungerad professor Susanne Norgren sitter framför en dator i ett forskningslab tillsammans med en doktorand.
Läs exempel med adjungerad professor från Sandvik:
 "Friktionsfritt samarbete kring hårda material"

Industridoktorander: En industridoktorand har en anställning inom näringslivet eller offentlig verksamhet och får bedriva forskarstudier på deltid inom tjänsten, med bibehållen lön. Ett avtal tecknas mellan institutionen och företaget, för att klargöra företagets åtaganden i studierna. Vissa industridoktorander genomför större delen av utbildningen på sin företagsarbetsplats, medan andra tillbringar mest tid vid den institution där han eller hon blivit antagen. Ofta har doktoranden en handledare på arbetsplatsen och en på institutionen. Möjligheten för doktoranden att kombinera erfarenheter och resurser från flera håll är mycket värdefull. Det finns olika sätt att söka medel för industridoktorander. Kontakta vår samverkanskoordinator för att få mer information.

Ta del av infrastrukturer och forskningsmiljöer

Nedan kan du se vilka av våra faciliteter vi erbjuder möjlighet för utomstående att ta del av. På grund av konkurrensrättsliga regler så måste vi ta ut full kostnadstäckning. 

Myfab Uppsala - Forskningsinfrastruktur för renrumsbaserad forskning 
Myfab är en distribuerad nationell forskningsinfrastruktur för renrumsbaserad forskning och utveckling inom mikroteknik, nanovetenskap och materialforskning. Tillsammans med Uppsala universitet, bidrar även KTH, Chalmers och Lunds universitet till denna omfattande infrastruktur, som betjänar ca 800 användare med ungefär lika många instrument. Myfab är öppet för såväl akademisk forskning som industriell utveckling.

Övriga faciliteter - Det kan finnas möjlighet att utnyttja även annan utrustning och lokaler än de Myfab erbjuder. På våra avdelningars webbsidor kan du hitta information om vilken infrastruktur som finns. Kontakta oss gärna med förfrågan.


 

Kontaktvägar / Ingångar


Institutionens samverkanskoordinator  
Du är självklart välkommen att kontakta våra forskare direkt men om du är osäker på vem, eller mer allmänt vill diskutera samverkansmöjligheter, kan du också kontakta institutionens samverkanskontakt tillika prefekt Åsa Kassman Rudolphi.

Ångström Materials Academy, ÅMA 
- en ingång till Uppsala universitets samlade materialforskning och ett nav för målinriktat forsknings- och utvecklingssamarbete. 
Vill du veta mer om ÅMA? 
Kontakta Ernesto Gutiérrez

Centrumbildningar, plattformar och nätverk som vi är delaktiga i, och inom vilka företag, myndigheter och andra kunskapsinstitutioner kan mötas och utbyta kunskap och idéer inom ett visst ämnesområde.

UU Samverkan är en universitetsövergripande ingång till samverkan mellan företag, organisationer och universitetets forskare. De erbjuder stöd i varje steg av processen, från inspiration, matchmaking och kunskapsutbyte till fullfjädrade och finansierade samarbeten. De erbjuder också olika former av möten och event, bland annat AIMDay Materials

Upptech är en satsning på teknik över gränser som drivs av den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet. Syftet är att främja spännande utvecklingsprojekt mellan universitetets världsledande teknikforskning och näringslivet eller andra externa samarbetspartners. Vid Uppsala universitet har vi forskning och utbildning inom de flesta ämnesdiscipliner vilket ger oss unika förutsättningar för att anta komplexa samhällsutmaningar.

Senast uppdaterad: 2022-02-24