Samarbete med industrin

Samarbetspartners
Ett urval av våra industriella partners under de senaste 10 åren, innefattande alla typer av företag, från stora till väldigt små.

Former av samarbeten med företag

En stor del av vår forskning är applikationsorienterad och genomförs därför i nära samarbete med företag inom tillverkningsindustrin, stål- och metallindustrin, verktygstillverkare, beläggningsföretag, etc. Samarbetena kan ha många former och väldigt olika omfattning; allt från timmar till år. Fortlöpande har vi samarbeten av följande former:

  1. Konsultation via telefon eller e-mail.
  2. Fysiska konsultationsmöten, antingen på företaget eller på Ångströmlaboratoriet. Förutom att syfta mot omedelbara svar eller råd, kan dessa möten även handla om att utreda möjligheter för mer omfattande framtida samarbeten enligt nedan.
  3. Materialanalys på uppdrag från företag genom att använda, till exempel, SEM, EDS, ESCA, 3D topografi, etc.
  4. Tribologisk provning för att utvärdera friktion och nötningsmotstånd hos material i glidande eller rullande kontakt, rangordna material eller beläggningar för en given applikation, etc.
  5. Uppdragsarbete som inkluderar provning och utvärdering samt förslag på förbättringar.
  6. Examensarbeten för studenter som innefattar industriellt definierade uppgifter, under handledning av tribomaterialgruppen och i vissa fall användning av vår utrustning.
  7. Uppdragsforskning i större skala som innefattar doktorander. Doktoranden kan vara anställd av företaget eller av Uppsala universitet. Generellt publiceras resultaten, men i många fall med vissa förbehåll från företaget.
  8. Forskningsprojekt med finansiering från forskningsstiftelser och stöd från industrin i form av branschexpertis, definition av behovet, framtagning av provmaterial, egen provning. Denna typ av projekt kan vara bilaterala, eller innefatta flera företag och forskningspartners.
  9. Forskning inom EU-stödda forskningsformer, tillsammans med flera europeiska forskningsinstitut och företag.

Punkt 1-5 kan karaktäriseras som konsultation med direkt avrapportering till uppdragsgivaren, medan 7-9 är forskningsaktiviteter som också genererar vetenskapliga publikationer.

Illustration av hur en applikation kan undersökas i ett doktorandprojekt, från komponentskala i fält via provning i labbskala ända ner till analys i atomär skala och modellering.