Carl Johan Hassila Karlsson

Additiv tillverkning är en tillverkningsteknik som de senaste åren åtnjutit stor uppmärksamhet. Additiv tillverkning, ett begrepp som innefattar flera olika processer, möjliggör tillverkning av komponenter med komplexa geometrier och framställning av helt nya material. Industrins omställning till användandet av dessa nya tekniker kommer oundvikligen resultera i komplexa frågor rörande additivt tillverkade komponenters mikrostruktur, mekaniska egenskaper och i förlängningen även deras tribologiska egenskaper, det område där jag är aktiv.

Min roll som doktorand vid Uppsala Universitet innefattar att studera självaprocessteget, den resulterande mikrostrukturen i Laser Powder Bed Fusion processen och materialets egenskaper. För att lyckas med detta, har jag tillgång till många anlysmetoder, exempelvis SEM med EDS/EBSD, TEM samt synkrotronljuskällor. Vidare utvärderar jag de additivt tillverkade materialens tribologiska egenskaper, som är direkt kopplade till mikrostrukturen i materialets yta. Syftet med mitt arbete är att med kunskap om hur processparametrar kan kontrolleras, kunna styra mikrostrukturen på lokal nivå för att förbättra de tribologiska och mekaniska egenskaperna.

Mitt arbete utförs inom ett SSF-finansierat projekt med deltagare från Uppsala universitet, Lund universitet, Malmö universitet och Luleå tekniska högskola. Inom projektet, som har stark industrianknytning, återfinns kompetens inom materialanalys, materialutveckling och modellering samt tillgång till stora forskningsanläggningar.

Publikationer