Jannica Heinrichs Lindgren

Docent i Teknisk fysik med inriktning mot tribomaterial

Jag är forskare inom området tribologi och min forskning är till stor del fokuserad på ytinteraktioner, med syftet att öka förståelsen för vad som händer i kontakten mellan två ytor.

Det kan t.ex. röra sig om kontakten mellan ett formningsverktyg och ett arbetsmaterial, där vidhäftningen kan bli så stark att en del av arbetsmaterialet fastnar och stannar kvar på verktyget. Detta vill man undvika, då det så småningom leder till förstörda produkter och oplanerade produktionsstopp när det blir nödvändigt att byta verktyg. Min avhandling med titeln ”On transfer of work materials to tools” behandlar just denna problematik.

Min forskning inkluderar också t.ex. interaktionerna mellan skärverktyg och arbetsmaterial, mellan borrkronor och berg och mellan olika komponentytor i en motor. Genom att studera vad som händer initialt när ytorna kommer i kontakt kan vi förstå hur materialöverföring och nötning initieras. Den ökade kunskapen kan vi sedan använda för att förbättra prestanda och förlänga livslängden på både tribologiska komponenter och verktyg i produktion.

I min forskning använder jag mig av avancerade analystekniker, framför allt elektronmikroskopi men även olika typer av kemisk analys och ytprofilering, kombinerat med tribologisk provning.

Utöver min forskning undervisar jag i kurserna Material i Energisystem I och Materialkännedom för masterstudenter samt i kurser inom materialanalys och tribologi på doktorandnivå.

Jannica Heinrichs Lindgren

Forskare vid Institutionen för materialvetenskap, Tillämpad materialvetenskap

E-post:
jannica.heinrichs[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3085
Mobiltelefon:
070-5842349

Publikationer

Senast uppdaterad: 2023-02-03