Robin Elo

Teknologie doktor i Teknisk fysik med inriktning mot tribomaterial

Många industriella applikationer kräver extremt låg nötning för att bibehålla funktion och energieffektivitet under sin förväntade livstid. För att uppnå detta måste materialen motstå krafter, temperaturer och andra belastningar som kan verka omöjliga. Genom att planera och genomföra realistisk provning och noggrannt analysera hur materialen förändras i kontakt och reagerar med sin omgivning kan vi bygga upp den förståelsen som krävs för att fortsätta tillverka bättre komponenter och spara energi i framtiden.

Min forskning har främst varit fokuserad på tribofilmsuppbyggnad på ventiler i förbränningsmotorer, detta var också ämnet för min avhandling – Protective Tribofilms on Combustion Engine Valves. Sedan min disputation har jag arbetat med ytbeläggningar för ökat nötningsmotstånd och stenöverföring på bergborrstift. Jag har även varit inblandad i flera mindre projekt om tribologi genom mina år på Ångströmlaboratoriet.

Gemensamt för nästan alla projekt jag har arbetat i har varit ett stort fokus på avancerad materialanalys. Jag undervisar också i kurserna Materialanalys och Materialkännedom för masterstudenter. Utöver detta har jag agerat gästföreläsare i kurser på master- och doktorandnivå.

Robin Elo

1:e Forskningsing vid Institutionen för materialvetenskap, Tillämpad materialvetenskap

E-post:
robin.elo[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 6805

Publikationer